بهداشت و سلامت زنان

بهداشت و سلامت زنان،دانستنی ها و باید و نباید های بهداشت و سلامت زنان،برای زنانی سالم تر و نتیجتا کودکان،خانواده و جامعه ای سالمتر

پاپ اسمیر

پاپ اسمیر

پاپ اسمیر پاپ اسمیر (Pap Smear) یک تست غربالگری است که در آ…